រោងម៉ាស៊ីនដៃគូ

ដៃគូមីល

ACERINOX

Partner Mill

យូរុភីភី

Thy rupp2

ធីធីអេស

TTSS

លីស៊ីកូ

LISCO

យូយូកូ

YUSCO2

យូជេជេ

YJKJ2

គួនសាន់ដាហ្គេន

Kunshandageng

អេសអេស

ESS

BAOXIN

Baoxin2

ជេអេហ្វអេស

JISCO

CHENGDE

អូតូ

QPSS

POSCO

ZPSS

ធីស៊ីស៊ី

BAOSTEEL

jfe
JISCO
ChengDe
Outo
QPSS
POSCO
ZPSS
TISCO2
BAOSTEEL