ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនិងឧបករណ៍

នៅខាងក្រោមបរិក្ខាវេជ្ជសាស្រ្តនិងឧបករណ៍តែងតែត្រូវបានផលិតដោយដែកអ៊ីណុកម្ជុលសឺរាុំងដាក់ធុងមាប់មគធុងធុងមាប់មគ។

ធុងមាប់មគ

Disinfection tank

រទេះថ្នាំ

Medicative cart

មាប់មគថាស

Sterilising trays

ស្បែកក្បាលនិងប៊ីសលី

Scalpel&bistoury

ម្ជុលសឺរាុំង

Syringe needle