កំពុងផ្ទុក / ដឹកជញ្ជូន

អេស។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី - អេង។ ង - ហ។ ម។ ម

អេសអេស - ស៊ីអេស - អេងដាំង - ហ។ ម។ ម

ផ្ទុកចានដែកអ៊ីណុកទៅកុងតឺន័រនិងអេសអេស - អេចឌីស៊ី - កំពុងផ្ទុក - អេចអេជអេមអេសអេសអេសអេសអេស - ផ្ទុក - អេចអេជអេ